Nowe znaczenie ustawy zaznacza odpowiedzialność przedsiębiorcy…

Znaczące powiększenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności. Nowe brzmienie ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakikolwiek ruch zabroniony przez przepisy pod groźbą kary jako wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z prywatnego oskarżenia (między innymi zniesławienie, znieważenie) oraz wykroczeń określonych w przepisach Prawa prasowego. Jest to istotna zmiana w porównaniu do obecnie obowiązującej ustawy, która określa zamknięty zbiór przestępstw oraz wykroczeń skarbowych, za które odpowiedzialność potrafi ponieść podmiot zbiorowy. Musimy wiedzieć przy tej okazji, iż prawo karne nie znajduje się jedynie w karnym kodeksie albo karno-skarbowym kodeksie, ponieważ karne przepisy tkwią w dużej ilości szczególnych ustawach, o jakich sporządzeniu przedsiębiorcy niejednokrotnie nie posiadają wiedzy. Znaczącą nowinką jest wprowadzenie rozwiązania legislacyjnego, w którym to firma bierze odpowiedzialność za tzw. czyny własne, czyli czyny zabronione, jakich znamiona zostaną przeprowadzane poprzez działanie lub zaniechanie jego organu (na przykład rady nadzorczej, zarządu) albo umyślne działanie lub zaniechanie osoby należącej do organu (np. członka zarządu). Warunkiem jest jednak, by dany zabroniony czyn był w ścisłym związku z pełnioną przez zbiorowy podmiot działalnością. Musimy zwrócić znaczną uwagę na fakt, że działanie albo zaniechanie organu spółki niekoniecznie musi stawać się umyślne, co zdecydowanie poszerza zakres odpowiedzialności spółki. W obszarze przypisania odpowiedzialności ściśle podmiotowi za własny czyn, projektodawca zaakceptował założenie, iż podmiot zbiorowy może wytworzyć zabroniony czyn w drodze zachowania kolektywnego. Zgodnie z opisem projektu ustawy: „W owym wypadku chodzi o nieprawidłowe z wymogami prawa albo głosu rozsądku zarządzanie ryzykiem, lub też brakami w zakresie staranności branżowej.

Więcej: System Compliance